Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор. Теоретична характеристика на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия. Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети в бюджетните предприятия

Съществуват общи и специфични моменти, операции и техники в подготовката, организацията и осъществяването на годишно счетоводно приключване в предприятията. Отчитайки общото и специфичното като единство на разнообразни способи и действия, могат да се определят основните моменти и да се откроят особеностите в модерното годишно счетоводно приключване и съставянето на финансови отчети в бюджетните предприятия.

Годишно счетоводно приключване

Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети в бюджетните предприятия

Бюджетните предприятия съставят годишен финансов отчет съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Указанията на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ относно прилагане на Националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия и годишното счетоводно приключване.

Годишният финансов отчет се изготвя към 31 декември в хиляди левове и трябва вярно и честно да се представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, изпълнението на бюджетните и извънбюджетните сметки, както и промените в паричните потоци. За бюджетните предприятия съставните му части (компоненти), формата и съдържанието се утвърждават със Заповед на министъра на финансите. Те са:

 1. Баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за касовото изпъленение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства;
 4. Приложение

В приложенията се отразява:

 • Пояснения за прилаганата счетоводна политика;
 • Подлежаща на оповестяване допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи и задбалансови позиции съгласно съответните указания и стандарти, издавани по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 170 от ЗПФ;
 • Информация за изпъленението на показателите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, включително и предоставяне на агрегирана информация за касовите разходи по функции и групи съгласно Единната бюджетна класификация и по политики и програми, доколкото информация за разходите в такива разрези не се съдържа в отчетите от т.3 или не е публикувана отделно.

Годишният финансов отчет на бюджетните предприятия се изготвя до 1 март и се проверява и заверява от Сметната палата.

Съгласно Закона за счетоводството годишният финансов отчет се съставя при спазване на следните основни принципи:

 1. действащо предприятие – ръководството (в процеса на изготвяне на годишния финансов отчет) преценява способността на предприятието да продължи да функционира;
 2. същественост – всеки актив и/или пасив, приход и/или разход, който има съществено значение се отразява на отделен ред;
 3. вярно и честно представяне на финансово-имущественото състояние на предприятието;
 4. последователно прилагане на възприетата счетоводна политика;
 5. информацията във финансовия отчет е представена на база принципа на начисляването, с изключение на отчетите свързани с паричните потоци;
 6. не се допуска компенсиране между приходи и разходи, активи и пасиви.

Спазването на тези принципи е в основата на качествените характеристики на информацията в годишния финансов отчет. Те са следните:

 • Разбираемост – да е полезна за потребителите за вземане на икономически решения.
 • Уместност – да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения.
 • Надеждност – да не съдържа съществени грешки или пристрастност.
 • Сравнимост – да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информацията от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него.
 • Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс – всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си и независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

Ръководството на предприятието е отговорно за качествените характеристики на информацията в годишния финансов отчет и за спазване на принципите при изготвянето му.

Организация и етапи на годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия

При подготовката и осъществяването на годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия се прилагат общо възприетите процедури, като същевременно се извършват специфични дейности и се изготвят допълнителни елементи.

Това води до определени особености при годишното приключване и при съставянето на годишния финансов отчет в бюджетните предприятия. Те биват два вида – организационно-методологически и организационно-технически особености.

Организационно-методологическите особености са свързани с особеностите в организацията и методологията на счетоводството в бюджетните предприятия. Произтичат от спецификата на бюджетната дейност и на обектите на отчитане – активите, пасивите, приходите, разходите и капитала в бюджетните предприятия.

Те имат относително постоянен характер и стоят в основата на различията в съдържанието и формата на компонентите на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия.

Организационно-техническите особености се обуславят от конкретната организация и специалната регламентация на счетоводството в бюджетните предприятия. Те намират практически израз в указанията, които под различна форма и през различно време Министерство на финансите дава на бюджетните предприятия по текущото счетоводно отчитане и по годишно приключване.

Годишно счетоводно приключване се осъществява основно в периода от началото на следващата година до датите за окончателното изготвяне и представяне на финансовите отчети. Обаче подготовката, както и определени дейности по приключването – например инвентаризацията, започат по-рано, обикновено втората половина на месец ноември или началото на месец декември на отчетната година.

Подготовката на годишно счетоводно приключване включва определени предварителни мерки и действия, които се предприемат и извършват от счетоводния персонал под ръководството на главния счетоводител в качеството му на съставител на годишния финансов отчет по смисъла на Закона за счетоводството.

По-важните подготвително-организационни дейности се изразяват в разработването на вътрешен план-график за годишното счетоводно приключване, провеждане на инструктаж на материалнотговорните лица, счетоводителите и другите лица, заети с работата по приключването, като те се запознаят с последните изменения в бюджетното и счетоводното законодателство, преглед и подреждане (систематизиране) на първичната счетоводна документация и др.

Работата по годишно счетоводно приключване се разпределя и извършва от отделни етапи в съответствие с предварително-приетия план-график. Тези етапи протичат в определена последователност и са логически свързани помежду си.

Основните етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия са:

 1. Инвентаризация;
 2. Преоценка на активите и пасивите;
 3. Признаване на разходи и приходи за бъдещи периоди като текущи;
 4. Начисляване на провизии за неползван годишен платен отпуск от персонала;
 5. Съставяне на оборотна ведомост;
 6. Приключване на счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите.

Инвентаризация при годишно счетоводно приключване

Инвентаризацията на активите и пасивите е елемент на метода на счетоводството. Той се определя като „процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставянето на получените резултати към счетоводните данни и установяването на евентуални разлики“. На инвентаризация подлежат всички активи и пасиви на предприятието. Последователността на провеждането ѝ е следната:

 1. Издаване на Заповед на инвентаризация, подписана от ръководителя на бюджетното предприятие;
 2. Определяне сроковете за извършването ѝ и отговорните за това лица;
 3. Документиране на резултатите от инвентаризацията в инвентаризационен опис – сравнителна ведомост;
 4. Създаване на счетоводна информация за резултатите от инвентаризацията.

От проведената инвентаризация биха могли да се регистрират следните резултати:

а)  съответствие между фактическата наличност и наличност по счетоводни документи;

б) фактическата наличност е по-голяма от наличността по счетоводни документи – налице е регистриран излишък;

в) когато фактическата наличност е по-малко от наличността по документи е налице липса.

 • Когато МОЛ няма вина за регистрирана липса се създава счетоводна информация по дебита на сметка от групата на извънредните разходи за липса на активи и по кредита на сметка за съответния липсващ актив. Счетоводната статия се съставя с отчетната стойност на липсващия актив, респ. Неотчетения пасив.
 • Когато за регистрираната липса е доказана вина на МОЛ се съставя акт за начет. В този случай се създава счетоводна информация за отписване на липсващия актив и за начисляване на вземания по акта за начет от МОЛ. Стойностният размер на акта за начет е по по-високата стойност между отчетната и пазарната цена за липсващия актив. За вземането на МОЛ се съставя счетоводна статия:

Дт с/ка 4213 Вземания от работници, служители и друг персонал – местни лица

Кт с/ка от подгр. 799 Увеличение на нетните активи от други събития

Инвентаризацията на разчетните отношения – вземания и задължения, се осъществява като стойностния им размер към 31 декември се удостовери чрез потвърдителни писма, подписани от съответните контрагенти.

Вярно проведената инвентаризация и достоверно отразените резултати от нея са една от основните предпоставки за вярното и честно представяне на финансово-имущественото състояние на бюджетното предприятие в годишния финансов отчет. Това е от особена важност за бюджетния сектор на икономиката, защото отразява държавна и общинска собственост, която е предназначена за осъществяване на обществено-полезна дейност.

Преоценка на активите и пасивите на годишно счетоводно приключване и отчитане

Преоценката на активите и пасивите е следващ от етап от годишното счетоводно приклюване и отчитане. Осъществява се с цел спазване изискването за вярно и честно представяне на финансово-имущественото състояние в счетоводния баланс. Преоценка се извършва за:

 1. Валутните активи и пасиви по курса на БНБ към 31 декември за съответната валута;
 2. На материалните запаси, ако отчетната им стойност е по-ниска от тяхната справедлива цена към датата на счетоводния баланс;
 3. На други активи – материални и нематериални дълготрайни, финансови и др., ако е възприето да се отчитат не по историческа, а по справедлива стойност.

За преоценката на активите и пасиви се създава счетоводна информация по счетоводните сметки от подгрупа 780 Увеличение/Намаление на нетните активи от преоценка.

Чрез преоценката на активите и пасивите към 31 декември се спазват изискванията за съставяне на годишните финансови отчети в бюджетните предприятия, отразени в съответните указания на Министерство на финансите.

Признаване на разходи и приходи за бъдещи периоди като текущи при годишно счетоводно приключване и отчитане

Специфично в бюджетните предприятия е, че приходите и разходите за бъдещи периоди се отразяват при възникването им като разчети – разходите като бъдещо вземане, а приходите като бъдещо задължение. Редно е за това да се съставя и погасителен план при начисляването им, за да се отразяват точно като текущи приходи и разходи през отделните месеци на отчетния период. Към 31 декември се съставят счетоводните статии с припадащата се част от приходите и разходите за бъдещи отчетни периоди за текущия:

а) за признаване на разходи за бъдещи периоди като текущи:

Дт с/ка от раздел 6 Сметки за разходи

Кт с/ка от раздел 4 Сметки за разчети – вземания и задължения

б) за признаване на приходи за бъдещи периоди като текущи:

Дт с/ка от раздел 4 Сметки за разчети – вземания и задължения и

Кт с/ка от раздел 7 Сметки за приходи, трансфери и преоценки

По този начин се постига всеобхватно и точно отразяване на приходите и разходите за текущия отчетен период.

Начисляване на провизии за неползван годишен платен отпуск от персонала

Осъществява се по специфичен начин, като за целта са предвидени специални сметки в Единния сметкоплан на бюджетните предприятия. Това са счетоводните сметки:

6047 Разходи за провизии за персонала

6048 Сторнирани разходи за провизии за персонала

4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала

За задължението към персонала за неползван годишен платен отпуск към 31 декември се създава счетоводна информация като се съставя счетоводна статия:

Дт с/ка 6047 Разходи за провизии за персонала

Кт с/ка 4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала

ан. с/ка – неползван годишен платен отпуск

На 1 януари през следващия отчетен период начислената провизия се сторнира:

Дт с/ка 4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала

ан. с/ка – неползван годишен платен отпуск

 Кт с/ка 6048 Сторнирани разходи за провизии за персонала

Съставяне на оборотна ведомост за при годишно счетоводно приключване

Специфично за годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия е, че преди да се състави годишния финансов отчет и преди да се приключат счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите, се изготвя оборотна ведомост, която се представя в Министерство на финансите и Сметната палата. За трите нормативно регламентирани отчетни обекта – „бюджети“, „извънбюджетни сметки и фондове“ и „други сметки и дейности“, се изготвят отделни оборотни ведомости. След одобрението им от Министерство на финансите и Сметната палата се осъществява приключването на счетоводните сметки от раздел 6 – Сметки за разходите и раздел 7 – Сметки за приходи, трансфери и преоценки.

Приключване на счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите

Приключването на счетоводните сметки, чрез които е създадена счетоводна информация през текущия отчетен период за приходите и разходите на бюджетното предприятие се осъществява, както следва:

 1. Счетоводните сметки, чрез които се отчитат разходите, се кредитират като се дебитира съответната сметка от подгрупа 120 Изменение на нетните активи за периода;
 2. Счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите, се дебитират като се кредитира съответната сметка от подгрупа 120 Изменение на нетните активи за периода;

С/ка от подгрупа 120 Изменение на нетните активи за периода

Дебит

Кредит

Сметки от групи:

60 – Разходи по икономически елементи;

61 – Отчетна стойност на продадени запаси, дълготрайни активи и конфискувано и придобито от залог имущество;

62 – Разходи за лихви и финансови услуги;

64 – Пенсии, помощи и обезщетения за домакинства, субсидии и други текущи и капиталови трансфери;

с/ка 6501 Придобиване на дълготрайни материални активи по стопански начин;

с/ка 6502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи по стопански начин;

с/ка 6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин;

с/ка 6507 Основен ремонт на дълготрайни материални активи по стопански начин.

Сметки от групи:

70 – Приходи от данъци, такси и административни глоби и санкции;

71 – Приходи от продажби на активи и услуги и доходи от дялови участия;

72 – Приходи от лихви и финансови услуги;

73 – Постъпления от приватизация и други финансови операции – нето;

74 – Помощи и дарения от страната и чужбина;

75 – Трансфери между бюджета, сметки за средства, от Европейския съюз и сметки за чужди средства;

с/ка 6048 Сторнирани разходи за провизии за персонал.

С/ка от подгрупа 780 Изменение на нетните активи от преоценка

Дебит

Кредит

с/ка 7804 Преоценки на финансови активи (финансиращи позиции);

с/ка 7808 Преоценки на пасиви (финансиращи позиции);

с/ка 7803 Преоценки на финансови активи (приходно-разходни позиции);

с/ка 7807 Преоценки на пасиви (приходно-разходни позиции);

С/ка от подгрупа 799 Увеличение на нетните активи от други събития

Дебит

Кредит

Сметки от групи:

67 – Разходи за провизии – нето;

69 – Намаление на нетните активи от други събития.

Сметки от групи:

76 – Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата, общините и други сектори на икономиката;

79 – Увеличение на нетните активи от други събития.

Счетоводните сметки, чрез които се създава информация за изменението на нетните активи за периода се приключват, както следва:

 • за отчетен обект „бюджети“ – с/ка 1201 Изменение на нетните активи за периода в кореспонденция със с/ка 1101 Акумулирано изменение на нетните активи;

Счетоводен баланс на бюджетното предприятие

Специфично за счетоводния баланс, който съставят бюджетните предприятия е, че се състои от четири колони:

 1. Отчетна група „Бюджети и бюджетни сметки“
 2. Отчетна група „Сметки и средства от Европейския съюз“
 3. Отчетна група „Други сметки и дейности“
 4. Всичко.

Друга особеност е, че активите са структурирани според тяхната икономическа същност, а не според ликвидността им: раздел „А“ на актива на баланса включва нефинансовите активи – дълготрайни и краткотрайни, а раздел „Б“ – финансовите активи, както с дълготраен, така и с краткотраен характер. Финансовите източници са отразени в пасива на счетоводния баланс според изискуемостта си – първо е посочен капитала, предоставен в бюджетното предприятие, а след това привлечения капитал. Базисната схема на баланса включва следните активи и пасиви:

Актив:

Пасив:

Дълготрайни материални активи

Капитал в бюджетните предприятия

Нематериални дълготрайни активи

Дългосрочни задължения

Краткотрайни материални активи

Краткосрочни задължения

Разходи за бъдещи периоди

Провизии и приходи за бъдещи периоди

Дялове, акции и други ценни книжа

Вземания от заеми

Други вземания

Парични средства

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

                                                                АКТИВ

                         Раздели, групи, статии

Код на реда

Сума – хил.лв.

Текуща

година

Предходна

година

а

б

1

2

A. Записан, но невнесен капитал

01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

I. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност

02110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

02120

Търговска репутация

02130

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси

02141

Общо за група I

02100

II. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради

02210

Земи

02211

Сгради

02212

Машини, производствено оборудване и апаратура

02220

Съоръжения и други

02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

02240

в т. ч. предоставени аванси

02241

Общо за група ІI

02200

III. Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група

02310

в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления

02311

Предоставени заеми на предприятия от група

02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

02330

в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления

02331

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

02340

Дългосрочни инвестиции

02350

в това число:

Дългови ценни книжа (облигации)

02351

Капиталови ценни книжа (акции и дялове)

02352

Инвестиционни имоти

02353

Други заеми

02360

Изкупени собствени акции номинална стойност

02370

Общо за група III

02300

IV. Отсрочени данъци

02400

Общо за раздел Б

02000

                                                                  АКТИВ

            Раздели, групи и статии

Код на реда

Сума – хил.лв.

текуща година

предходна година

а

б

1

2

В. Текущи (краткотрайни) активи

І. Материални запаси

Суровини и материали

03110

Незавършено производство

03120

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод

03121

Продукция и стоки

03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси

03140

Общо за група I

03100

II. Вземания

Вземания от клиенти и доставчици

03210

в т.ч. над 1 година

03211

Вземания от предприятия от група

03220

в т.ч. над 1 година

03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия

03230

в т.ч. над 1 година

03231

Други вземания

03240

в т.ч. над 1 година

03241

Общо за група II

03200

III. Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група

03310

Изкупени собствени акции номинална стойност

03320

Други инвестиции

03330

в това число:

Дългови ценни книжа (облигации)

03331

Капиталови ценни книжа (акции и дялове)

03332

Инвестиционни имоти

03333

Общо за група III

03300

IV. Парични средства

Kасови наличности и сметки в страната

03410

Касови наличности в лева

03411

Касови наличности във валута (левова равностойност)

03412

Разплащателни сметки

03413

Блокирани парични средства

03414

Парични еквиваленти

03415

Касови наличности и сметки в чужбина

03420

Касови наличности в лева

03421

Касови наличности във валута

03422

Разплащателни сметки във валута

03423

Блокирани парични средства във валута

03424

Общо за група IV

03400

Общо за раздел В

03000

Г. Разходи за бъдещи периоди

04000

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

                                                                  ПАСИВ

            Раздели, групи и статии

Код на реда

Сума – хил.лв.

текуща година

предходна година

а

б

1

2

А. Собствен капитал

I. Записан капитал

05100

Акционерен капитал

05110

Котирани акции на финансовите пазари

05111

Некотирани акции на финансовите пазари

05112

Други видове записан капитал

05120

в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)

05121

ІІ. Премии от емисии

05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки

05300

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти

05310

IV. Резерви

Законови резерви

05410

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

05420

Резерв съгласно учредителен акт

05430

Други резерви

05440

в т. ч. допълнителни резерви

05441

Общо за група ІV

05400

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Неразпределена печалба

05510

Непокрита загуба

05520

Общо за група V

05500

VІ. Текуща печалба (загуба)

05600

Общо за раздел А

05000

Б. Провизии и сходни задължения

Провизии за пенсии и други подобни задължения

06100

Провизии за данъци

06200

в т.ч. отсрочени данъци

06210

Други провизии и сходни задължения

06300

Общо за раздел Б

06000

В. Задължения

Облигационни заеми

07100

До 1 година

07101

Над 1 година

07102

в това число:

Конвертируеми облигационни заеми

07110

До 1 година

07111

Над 1 година

07112

Задължения към финансови предприятия

07200

До 1 година

07201

Над 1 година

07202

Получени аванси

07300

До 1 година

07301

Над 1 година

07302

                                                            ПАСИВ

            Раздели, групи и статии

Код на реда

Сума – хил.лв.

текуща година

предходна година

а

б

1

2

Задължения към доставчици

07400

До 1 година

07401

Над 1 година

07402

Задължения по полици

07500

До 1 година

07501

Над 1 година

07502

Задължения към предприятия от група

07600

До 1 година

07601

Над 1 година

07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия

07700

До 1 година

07701

Над 1 година

07702

Други задължения

07800

До 1 година

07801

Над 1 година

07802

в това число:

Към персонала

07810

До 1 година

07811

Над 1 година

07812

Осигурителни задължения

07820

До 1 година

07821

Над 1 година

07822

Данъчни задължения

07830

До 1 година

07831

Над 1 година

07832

Общо за раздел В

07000

До 1 година

07001

Над 1 година

07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

08000

в това число:

Финансирания

08001

Приходи за бъдещи периоди

08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г)

08500

Сметките се приключват при спазване на приложимите за съответните сметки изисквания. Всички сметки от Раздели 6 и 7 и в трите отчетни групи се приключват със сметка 1201 Изменение на нетните активи за периода.

Сметка 1201 Изменение на нетните активи за периода се приключва и в трите отчетни групи със сметка 1101 Акумулирано изменение на нетните активи.

Сметки от подргрупа 980 Поети ангажименти за разходи – потоци се приключват и в трите отчетни групи със сметка 9989 Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви.

Сметка от подгрупа 986 Нови задължения за разходи – потоци се приключват и в трите отчетни групи със сметка 9989 Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви.

Сметка от подгрупа 994 Статистика за финансиране на разходи за сметка на бенефициенти, Европейския съюз и други донори се приключват и в трите отчетни групи със сметка 9989 Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви.

Отчет за касовото изпълнение

Първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) по държавния бюджет, Националният осигурителен институт (НОИ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Държавните висши училища (ДВУ), Държавните висши военни училища (ДВВУ), Българската академия на науките (БАН), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), Българската телеграфна агенция (БТА), бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ, както и общините, изготвят сборен годишен отчет за касово изпълнение към 31.12.2016 г. по пълна бюджетна класификация‚ съдържащ и данните на техните подведомствени разпоредители с бюджет, който включва:

 • отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3);
 • отчети за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз;
 • отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства.

При изготвяне на сборните годишни отчети за цялата първостепенна система, първостепенните разпоредители с бюджет, включително и общините и бюджетните организации, както и БАН попълват реквизита код по ЕИК/БУЛСТАТ, съответния код на „финансово-правна форма“ и наименованието на отделните файлове, като прилагат аналогичните изисквания за месечните отчети.

Всички разпоредители с бюджет, когато предоставят средства чрез трансфер (вкл. и от средства от ЕС), следва писмено и по електронна поща да уведомяват получателите на трансфери, като посочват предоставената сума и трансферния параграф, по който получателите на средствата трябва да ги отразят.

Разпоредителите с бюджет – получатели на трансфери, следва да отразяват получения трансфер по съответния трансферен подпараграф, а изразходването на средствата да отчитат по съответните разходни параграфи и подпараграфи от Единна бюджетна класификация (ЕБК) за съответната година.

Източници

 1. Бюджетно счетоводство – Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян и Кмаелия Савова – Симеонова (2005 г.)
 2. Сметкоплан на бюджетните организации 2017 г. – http://www.minfin.bg/bg/1038
 3. Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище“ – ДДС №09/23.12.2016 г.
 4. Заповед № ЗМФ-1338/22.12.2015 г.

2 коментара към “Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор”

 1. Привет! Интересувам се от етапите годишно счетоводно приключване от 2019 година, нови наредби, закони изисквания и документи. Искам да мога сама да си направя годишно приключване на счетоводството ми. Благодаря!

 2. За годишно счетоводно приключване, всички наредби, етапи и закони си има периодично издавана литература, която се разпространява във всички достъпни публични места. Препоръчвам ви да се запътите към най-близката книжарница, Светослава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.