ERP системи

ERP системи

ERP системи (Enterprise Resource Planning) са многофункционални информационни системи за планиране на ресурсите на фирмата, изградена от програмни модули, които интегрират основните работни процеси в една компания.

Всички ERP системи трябва да улесняват информационния поток между различните дейности вътре в компанията и управлява връзките с клиенти и партньори извън компанията.

Основното предимство на една ERP система е, че интегрира множество бизнес процеси като пести време и разходи. Управителите могат да вземат решения по-бързо и да допускат по-малко грешки. Информацията за цялата организация е достъпна в реално време и в съответствие с правата за достъп. Това значително повишава ефективността, а оттам и финансовите резултати на компанията.

ERP системи днес

Съвременните ERP системи дават възможност за бърз анализ на използваните ресурси и за тяхното реорганизиране, ако се налага, с цел максимална ефективност, намаляване на себестойността и увеличаване на печалбата. Това осигурява пазарна гъвкавост на компаниите и повишава тяхната конкурентноспособност.

Разработките на ERP системи са насочени главно в четири основни области: гъвкавост на ERP, Web достъпно ERP, вътрешно-корпоративно (междуфирмено) ERP и онлайн-бизнес ориентирано ERP. Отделя се специално внимание на разработване на ERP системи, които са интегрирани с мобилни устройства. Техническите предизвикателства се отнасят до интегрирането на хардуер, приложения, мрежи и др.

ERP системи с примери и описания

В момента ERP системите обхващат все повече функции и роли, включващи вземане на решения, отношения с клиенти, партньори и инвеститори, стандартизиране, глобализация и др.

Един  отличен суфтуер и пример за отлична ЕРП система, който описва цялата положителна функция на една истинска за пример ERP система е Oracle.

Oracle E-Business Suite е интегриран пакет от модулни уеб-базирани бизнес приложения за цялостно управление на стопански организации – управление на корпоративните ресурси (ERP), управление на веригата за доставки (SCM) и управление на отношенията с клиентите (CRM). С помощта на бизнес приложенията от пакета се автоматизират всички дейности в една фирма – от изграждане, планиране, снабдяване, производство, реализиране, обслужване, маркетинг, продажби, до управление на финансите, активите, проектите и човешките ресурси. Всички приложения използват единен модел на данните, което позволява консолодиране на информацията и единен поглед върху състоянието на фирмата (клиенти, доставчици, продукти и ресурси).

Приложенията от пакета използват обща архитектурна среда, проектирана да осигури интегритет, информационна защита, възможност за разширяване и развитие на бизнес процесите. При внедряване на цялостни решения има възможност за гъвкав избор на модули и функционалност, поетапно внедряване и надграждане с нови модули, което осигурява предпоставки за оптимизиране на инвестиционния разход (за придобиване, внедряване, обучение, поддръжка) и времето за внедряване, както и възможност за функционално мултиплициране в отделни фирми от един холдинг.

Интегрираните решения на базата на Oracle E-Business Suite позволяват повишаване ефективността на планирането и организирането на снабдяването, продажбите, съхранението и производството, чрез оптимизиране на ресурсите – хора, материални средства (суровини, материали, продукция), финанси, складова база и производствени мощности.

Oracle е много общо познание. В това число влизат не само ERP системи, но и отделните платформи, информационно табло на потребителя и професионални инструменти (Tools), които подпомагат работата.

ERP системи на Oracle

Oracle Business Intelligence Server е основата на платформата Oracle BI. Приложението предоставя централизиран достъп до данните, независимо от тяхното физическо местоположение и начин на съхраняване в организацията. Чрез BI Server потребителите получават достъп до консолидирани данни от множество разнородни източници като: исторически данни от Data Warehouse системите; данни от оперативните системи в реално време; данни, съхранени в многомерни източници на данни като Oracle OLAP, SAP BW или Essbase; данни от Excel и XML файлове. 


BI Server е мястото, където се интегрира информацията и се прилагат алгоритмите за изчисляване на бизнес показателите. Крайните потребители имат достъп до унифицирана, качествена и надеждна информация. BI Server предоставя възможност много и различни крайни приложения да достъпват и използват тази информация – BI Dashboards (информационни панели), ad hoc заявки, офис пакети, OLAP анализи и други уеб базирани приложения (J2EE и .NET).

Oracle Business Intelligence Dashboards е ЕРП система, която предоставя на всеки аналитик интуитивен и интерактивен достъп до информация, която е динамично персонализирана съобразно индивидуалната роля и права на потребителя в организацията. Крайният потребител работи с актуални отчети, графики, таблици, пивот таблици, диаграми изцяло в уеб среда. Той разполага с пълни възможности за детайлизиране на информацията, навигация към други отчети, коригиране начина на представяне и взаимодействие с резултатите от отчетите.

Oracle BI Answers осигурява възможности за създаване и изпълнение на произволни заявки, в уеб среда. Крайният потребител използва логическо описание на информацията в термините на предметната област, в която работи. Oracle BI Answers предоставя интуитивен интерфейс за създаване на графики, пивот таблици и отчети. Генерираните отчети могат да се запазят, споделят, редактират, форматират и да бъдат вградени в персонализираното информационно табло на потребителя в Oracle BI Dashboards. В резултат на използването на Oracle BI Answers, бизнес потребителите получават едно по-високо ниво на самостоятелен достъп до необходимата им информация в интуитивна, напълно сигурна и контролирана от ИТ специалистите среда.

ERP система Oracle Business Intelligence Publisher

Oracle Business Intelligence Publisher е друга система и  ERP инструмент чрез който клиентите могат да съставят отчети в най-популярните формати (Word, Excel, PDF), като извличат информацията от произволни системи, използвайки базирана на XML стандарти технология. Шаблоните на документите се създават от бизнес потребителите в Еxcel, Word, PDF, XSL формат. Oracle BI Publisher поддържа цифрови подписи в PDF документи и е интегриран в BI Dashboards.

ЕРП система Oracle Business Intelligence Delivers

Oracle Business Intelligence Delivers е система за дефиниране на проактивни действия и уведомления. Той предоставя възможност за наблюдение на работния процес и генерира уведомления за важни събития от него. Уведомленията могат да достигнат до потребителите по много различни информационни канали като: e-mail, виртуално информационното табло, уеб достъп през мобилни устройства и др.

Oracle BI Delivers включва изцяло уеб-базиран портал за създаване на уведомления за важни събития и абониране за получаване на отчети.

Oracle Business Intelligence Mobile ERP

Oracle Business Intelligence Mobile е пример за ERP системи, които дават възможност за извършване на анализи без връзка към корпоративната мрежа. От мобилни устройства като Apple iPhone и Apple iPad се предоставя пълната функционалност за преглеждане на информационни табла, получаване на уведомления и извършване на анализи.

Бази данни за ERP системи

За да работи пълноценно и коректно едно Business Intelligence приложение, то трябва да разполага с всички налични данни, които трябва да са изчистени от грешки и дублирани записи, добре структурирани и надеждно съхранени. 

Това се постига с използване на т.нар. „хранилища за данни“ (от анг. Data Warehouse). Те представляват склад за всички видове електронни данни, които съществуват в организацията. В този склад данните са предметно ориентирани, интегрирани (т.е. с регистрирани връзки между тях), исторически класифицирани и непроменяеми.

Складирането на данни в модерните ERP системи става върху специален външен дисков масив или върху дисковете на един или няколко компютъра. 

Хранилището за данни

Хранилището за данни предоставя средства и технологии за:

  • оптимизирано съхранение на данните с цел тяхното бързо и лесно предоставяне на бизнес потребителите при заявка;
  • извличане и трансформиране на данни за различни цели;
  • анализ и изследване в дълбочина (Data Mining).

Oracle е безспорен лидер в разработването на технологии за бази данни. Последната версия Oracle Database 11g предлага бързо, надеждно и сигурно изготвяне на отчети, аналитични справки и разрези на данните, което е резултат от:

  • изключителна производителност на приложението и големи възможности за скалируемост при изграждане на хранилища за данни;
  • улеснено управление на процеса по интегриране и зареждане на качествени данни в хранилището с помощта на Oracle Data Integrator Enterprise Edition;
  • подобрена производителност, безотказна работа и управляемост на данните в хранилището, посредством технология за разделяне (Partitioning) на големите таблици на сектори;
  • откриване на скрити модели и нови гледни точки за анализ на данните в хранилището, посредством Oracle Data Mining.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.